E-CLIP2

>>>bit.ly/eis-eclip2<<<


โครงการขยายเครือข่ายโรงเรียน EIS - E-Clip ระยะที่ 2  
โดยความร่วมมือระหว่างสมาคม EIS แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้มีการพัฒนาครู / ผู้บริหารในด้านการะบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ EIS  อย่างต่อเนื่อง
โดยมีเป้าหมายพัฒนาครู 6,000 คน จากทั่วทุกภูมิภาค

รายชื่อแยกตามศูนย์ภูมิภาค
   ศูนย์ภาคเหนือ   >> Click
   ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   >> Click
   ศูนย์ภาคตะวันออก   >> Click
   ศูนย์ภาคตะวันตก    >> Click
   ศูนย์ภาคใต้   >> Click
   ศูนย์ภาคกลาง   >> Click

Comments