ศูนย์ภาคเหนือประชุมติดตามผลการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ E-Clip

posted Jan 21, 2015, 6:21 AM by patthama janparpai
ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสู่มาตรฐานสากลในเครือข่ายโรงเรียน EIS: English for Integrated Studies ซึ่งได้จัดให้มีการพัฒนาครูประจำการด้วยกระบวนการฝึกอบรมไปแล้วนั้น สมาคม EIS แห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ช่วยติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ E- CLIP เพื่อให้การติดตามผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนดำรงราษฏรสงเคราะห์
Comments