Home

หลักสูตรการพัฒนาครูของสมาคมEIS แห่งประเทศไทย ที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันคุรุพัฒนา ปี 2561 สำหรับ สพฐ. และ อาชีวศึกษา มีดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิก ที่ รหัส...)

 
 1.หลักสูตร DEIS: การพัฒนาครูด้วยศิลปการสอนEISในห้องเรียนดิจิทัล (DPT)โดยการ
    การเรียนรู้ในระหว่า
ปฏิบัติงาน Teachers Development with DPT & EIS Pedagogy Training though OJL Monitoring: DEIS)
  รหัสหลักสูตร 612182042:  ระดับประถมศึกษา ระดับกลาง
  รหัสหลักสูตร 613182008:  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับกลาง
  รหัสหลักสูตร 614242005: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับกลาง
ทุกหลักสูตร จบหลักสูตร ภายใน ๓ เดือน ทั้งครูและผู้เรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ Digital ICT บน Planet และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล
 
  2.หลักสูตร DDEISการพัฒนาครูด้วยศิลปการสอนEISในห้องเรียนดิจิทัล(DDPT)ผสมแบบทางไกลโดยการเรียนรู้ในระหว่างการปฏิบัติงาน
 
  รหัสหลักสูตร 615992003: ระดับอาชีวศึกษา ระดับกลาง 
     จบหลักสูตร
 ภายใน ๓ เดือน  ทั้งครูและผู้เรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ Digital ICT บน Planet และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล 
 
  
      3.
 หลักสูตร D2EIS: การพัฒนาการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงครูสอนด้วยรูปแบบEISในห้องเรียนดิจิทัล(DPT)ในระหว่างการปฏิบัติงาน
     
      รหัสหลักสูตร615993003: ระดับอาชีวศึกษา ระดับสูง
 
 จบหลักสูตร ภายใน ๓ เดือน ครูผู้สอนสามารถและมีทักษะเป็นผู้ฝึกอบรมครูให้มีสมรรถนะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ดิจิทัลICT บน Planet ส่งเสริมพัฒนาทั้งศิลปการสอน การเรียนรู้และการสืบค้น 
และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล 
 
 
4. หลักสูตรSEIS: การพัฒนาครูเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยสู่สากลด้วยนวัตกรรมบูรณาการสองภาษาแบบพอเพียง
 
 รหัสหลักสูตร 611181002:  ระดับปฐมวัย ระดับพื้นฐาน
 รหัสหลักสูตร 613181029:  ระดับประถมศึกษา ระดับพื้นฐาน
 รหัสหลักสูตร 613182008:  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับพื้นฐาน
 รหัสหลักสูตร 614181014: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับพื้นฐาน
กรอบแนวคิดการอบรมพัฒนาหลักสูตร DEIS

News from EIS-Core Instructors International Training
News from EIS Sino-Thai Expert working Station
สมาคมEIS แห่งประเทศไทยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ไทย-จีน โดยประยุกต์ระบบ EIS ในการพัฒนาครู

(การพัฒนาระบบโปรแกรมทางเลือกพัฒนาครูไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน)

by Surapong Ngamsom


บทคัดย่อ: ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบูรณาการ (EIS) ได้รับการยอมรับเสมือนเป็นวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาครูไทยที่ไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (EMI) ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนี้ต้องการสำรวจ ประเด็นและปัญหาของสถานศึกษาที่ใช้ EMI เพื่อนำมาพัฒนาให้เป็นระบบทางเลือกหนึ่งของการใช้ EMI สำหรับครูไทยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบดังกล่าว โดยทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากปรากฎการณ์ของโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) และ EIS ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาจำนวน 266 โรงในประเทศไทย   ผลการศึกษาวิจัยพบว่า คุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากดำเนินการโครงการ EIS ส่งผลต่อการแก้ปัญหาอย่างดียิ่งต่อโครงการ EP ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต้องอาศัยครูต่างชาติที่มีการเปลี่ยนบ่อย ค่าลงทะเบียนเรียนสูง และรัฐบาลเองไม่สามารถสนับสนุนและดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียน EP อย่างมีคุณภาพได้ แนวทางการพัฒนานวัตกรรม EIS จึงเป็นระบบทางเลือกหนึ่งของการใช้ EMI สำหรับครูไทยที่ไม่เคยพูดภาษาอังกฤษ (NESTs) ซึ่งองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการของระบบนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้นำนโยบายและขับเคลื่อน EIS ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยศิลปการสอนรูปแบบ EIS 6 Tips นอกจากยกระดับคุณภาพหลักสูตรการศึกษาภาคปกติของกระทรวงศึกษาธิการแล้วยังช่วยลดช่องว่างในระบบคุณภาพของการจัดการศึกษา และเสริมสมรรถนะการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย

EIS PresentationDevelop your challenged teaching through New Digital Planet Technology(DPT)System with adaptive Google Classroom, let's register here:http://germany.appsevents.com/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=paid_event

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคThailand 4.0...at Nan between 5-6 January,2017
(   Register: Click) คลิกได้ที่นี่ (bit.ly/eis-thailand-4)
Develop teaching technique with CL Model

ตัวอย่างการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom ของ กศน ทางไกล

ผลลัพธ์และกระบวนการฝึกอบรมด้วยรูปแบบEIS&DPT Pedagogy through OJL

Vocational institutes @ North Aggri and East-Northern zone 4,  
Core Vocational Teachers OVEC in 9 Colleges
กศน.พะเยา และ เชียงคำวิทยาคม
สสวท
นครศรีธรรมราช
หันคา ชัยนาท
กรุงเทพฯ

ผลการประชุมสัมมนา "EIS Coach" ในเครือข่ายโรงเรียน EIS 5 ภูมิภาค 

More information link at  mreisth facebook

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมEIS&GFE-OJLมี 2 รุ่น รุ่นที่ 2 วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558
  ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท นครนายก
(คลิ๊กที่นี่)
กระบวนการการดำเนินการและผลลัพธ์จากการประชุมปฏิบัติการ 
รุ่นที่่๒: ๒๕-๒๖ สิงหาคม (คลิ๊ก)และรุ่นที่ ๓: ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (คลิ๊ก)

Hot News/ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 5 of 7. View more »

Evaluation & Photo/ประเมินผลกิจกรรมและรูปภาพ

  • Semi-Training on Learning Transformation with EIS&GFE-OJL Strategy at Borwornmongkol School On August 7-8, 2015          <<<<<< Click  >>>>>
    Posted Aug 10, 2015, 1:57 AM by patthama janparpai
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »