Home / Website: www.eisth.org


&&&HOTNEW&&&
ในช่วงสถานะการณ์ COVID-19 สมาคม EIS ฯ จะดำเนินการพัฒนาครู/ผู้บริหาร/สมาชิกโรงเรียน/สถาบันเครือข่าย EIS ประเทศไทย ให้ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมโลก ด้วยระบบ Online บนห้องเรียนโลกดิจิทัลดยลงทะเบียนเรียนฟรี (ตามมาตรฐานหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้ว( DEIS, DDEIS, D2EIS ข้างล่างนี้) สำหรับครูแกนนำ EIS เป็นกลุ่มแรก ลงทะเบียน (Click) หลักสูตร 4: ผู้นำศิลปการจัดการเรียนรู้ Onlineบนระบบห้องเรียนโลกดิจิทัล(Advanced DEIS) (Click) เริ่ม ลงทะเบียน วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน, เรียนวันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2563 (จำกัดจำนวน 60 คน ) จะได้รับ Certificate EIS Asso.ร่วมกับ Tracktest.eu ทุกท่านที่สนใจกรุณาเชิญประชุมสนทนาF2Fผ่านระบบ Video Conference ในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา10:30 น (Thailand Time) @ https://meet.google.com/lookup/bnbqu6sseh

@@@ สำหรับภาคีเครือข่ายการศึกษา Digital Learning จุฬาภรณ์มุกดาหาร จ.มุกดาหาร ขอเชิญลงทะเบียน (click) เพื่อรับ account@eisth.org เพื่อการศึกษา และ อบรมพัฒนาด้วยระบบ Online Digital Planet Classroom (Free) (ภายใน 17 เมษายน 2563) @@@***HOTNEW*** สมาคม EIS แห่งประเทศไทย ขอเลื่อนการประชุมสัมมนา The 5th EIS International Conference จากวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 ที่โรงเรียนนานาชาติ ASB & RAIS ออกไป โดยไม่มีกำหนด เพราะ สถานการณ์ COVID-19 แล้วจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน สำหรับในวันที่ 14 May 2020 จะมีการประชุมผ่านVideo Conference เพื่อสรุปแนวคิดและผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระบบ Online both Interactive & Ondemand via Social distancing บน Google Meet App ( กรุณารอลิงค์เพื่อเปิดให้คลิกเข้าร่วมประชุม ก่อนวันที่ 12 May, 2020)
@@@ ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมEIS ประเทศไทยตลอดชีพ ค่าสมาชิกคนละ 370 บาท ก่อน 30 มิ.ย. 2563 นี้ จะได้รับฟรี account 1 ปี ของ Tracktest ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR โดยคลิกลิงค์ลงทะเบียนนี้ครับ ( คลิกลงทะเบียน)@@@ และสมาคมฯบริการทางวิชาการด้วยระบบ CEFR (คลิก)
Click for registering in the form below.

NEWใบสมัครสมาชิก สมาคมEIS แห่งประเทศไทย
NEW ตรวจสอบสมาชิกใหม่ สมาคมEIS แห่งประเทศไทย ‎(Responses)‎


***ขอเชิญครู/นักการศึกษาเข้าร่วมกับ ASIA Pacific- Google for Education Group (GEGs) ออนไลน์สด คืนวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 22:00 น คลิก ***

 
@@@สมาคมฯร่วมกับการศึกษาเอกชนนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ EIS รร.สุนทรภู่พิทยาผสมกับรรสัตหีบ(ฐานทัพเรือพัฒนาครูด้วยระบบห้องเรียนโลกดิจิทัลEIS (Eis Digital Planet Classroom(DPC)) พัฒนาครูเอกชนทั่วประเทศตั้งแต่ 28 กันยายนนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2526 คลิก กำหนดการ และ หลักสูตรพัฒนาครู 15 ชม @@@


@@@For international instructors that would like to improve their pedagogy using English as a Medium of Instruction (EMI) in any subjects/class via Digital Planet Classroom (DPC) with automatic save and storage any information of your studies. WE will open free online training class on 21st July. 2019*** Click for registering in the form below.

‎‎(G.3)‎‎ Future Digital Planet Technology Classroom:Free Online Registration


Auto Invite Join Google Classroom

***@@@@@****
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา/องค์กรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น/ Home School และประชาชนทั่วไป ที่สนใจระบบการจัดการเรียนรู้บนห้องเรียนดิจิทัลออนไลน์ตามความต้องการ แบบ Any time and Any where และเก็บบันทึกการศึกษา/เรียนรู้ของทุกท่านโดยอัตโนมัติ เปิดให้ลงทะเบียนเรียนรู้ฟรี แล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
และจะทำการปฐมนิเทศในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 9:30 น - 12:00 น. ผ่านทาง ระบบ Meeting App.โดยคลิก ......... (จะวางลิงค์ให้เข้าสู่ระบบ Meetingในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00น)
  

Om Noi - Future DPC Online Registration


 

Auto Invite Join Google Classroom
****ด่วนมาก สำหรับสถานศึกษา/สถาบัน/ครูที่สนใจ ที่จะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/ปรับการเรียน/การสอน สู่ประเทศไทย 4.0 โดยลงทะเบียน Shopping ด้วยคูปองครู ของสพฐ. ด้วยหลักสูตรการพัฒนาครูของสมาคมEIS แห่งประเทศไทย ที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันคุรุพัฒนา ปี 2561-2562 สำหรับ สพฐ. และ อาชีวศึกษา มีดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิก ที่ รหัส...)

 
 1.หลักสูตร DEIS: การพัฒนาครูด้วยศิลปการสอน EISในห้องเรียนดิจิทัล (DPT)โดยการเรียนรู้ในระหว่าปฏิบัติงาน Teachers Development with DPT & EIS Pedagogy Training though OJL Monitoring: DEIS)
  รหัสหลักสูตร 612182042:  ระดับประถมศึกษา ระดับกลาง
  รหัสหลักสูตร 613182008:  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับกลาง
  รหัสหลักสูตร 614242005: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับกลาง
ทุกหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง พบกลุ่ม ตามความต้องการโดยมีพี่เลี้ยงคอยชี้แนะ มีระยะพัฒนาหลักสูตร ภายใน ๔ เดือน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งครูและผู้เรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการใช้/เรียนใน ห้องเรียน Digital บน Planet และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล 
 
  2.หลักสูตร DDEISการพัฒนาครูด้วยศิลปการสอนEISในห้องเรียนดิจิทัล(DDPT)ผสมแบบทางไกลโดยการเรียนรู้ในระหว่างการปฏิบัติงาน
 
  รหัสหลักสูตร 615992003: ระดับอาชีวศึกษา ระดับกลาง 
     
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง/พบกลุ่ม ตามความต้องการโดยมีพี่เลี้ยงคอยชี้แนะ มีระยะพัฒนาหลักสูตร ภายใน ๔ เดือน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งครูและผู้เรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการใช้/เรียนใน ห้องเรียน Digital บน Planet และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล 
 
  
      3.
 หลักสูตร D2EIS: การพัฒนาการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงครูสอนด้วยรูปแบบEISในห้องเรียนดิจิทัล(DPT)ในระหว่างการปฏิบัติงาน
     
      รหัสหลักสูตร615993003: ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ระดับสูง(Advanced Course)
 
 
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง/พบกลุ่ม ตามความต้องการโดยมีโค้ชและพี่เลี้ยงคอยชี้แนะจบหลักสูตร ภายใน ๔ เดือน ครู/อาจารย์ผู้สอนสามารถและมีทักษะเป็นผู้ฝึกอบรมครูให้มีสมรรถนะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ห้องเรียนดิจิทัลบน Planet ส่งเสริมพัฒนาทั้งศิลปการสอน การเรียนรู้และการสืบค้น และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล 

กรอบแนวคิดการอบรมพัฒนาหลักสูตร DEIS


สมาคมEIS แห่งประเทศไทย จัดตั้งศูนย์เครือข่ายย่อยที่โรงเรียนสัตหีบเพื่อทำหน้าที่ขยายผลการพัฒนาครูสอนวิชาอื่นๆโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อแบบบูรณาการบนห้องเรียนดิจิทัล(DEIS)และร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ร่วมพัฒนาโรงเรียนในความอุปถัมภ์ของกองทัพบกเพื่อยกระดับคุณภาพ กระจายโอกาสและลดความเลื่อมล้ำทางการจัดการศึกษาของชาติต่อไป


New from the 4th EIS International Conference on EIS Digital Technology to Thailand 4.0"   December, 8-9, 2018  at The Royal River Hotel, Bangkok
   More experienced Keynote speakers  in using English as a Medium of teaching and communication came from Singapore,China and ASEAN Countries 
  

                                                              ***(AEISA) Charter***

"PREAMBLE

WE, the teachers and administrators of the members of the ASEAN English for Integrated Studies Association (AEISA), as represented by the Presidents of the National Secretariats of the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia,  the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic of Vietnam, the Kingdom of Phutan, the Chairman and the Vice Chairman.

NOTING  with satisfaction the significant achievements of  the EIS (English for Integrated Studies) since its initiation in 2004 at Sunthonphupittaya Secondary School in Thailand  by the Principal, Mr Surapong Ngamsom through the expansion of the innovation and expertise to ten countries in Southeast Asia  resulting in the Annual Asean Youth Camp by participating countries since 2013. ....."News from EIS-Core Instructors International Training
News from EIS Sino-Thai Expert working Station

These pictures were some activities from educational sharing, collaborating and participating with the leaders or organization in any countries.

EIS PresentationDevelop your challenged teaching through New Digital Planet Technology(DPT)System with adaptive Google Classroom, let's register here:http://germany.appsevents.com/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=paid_event

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคThailand 4.0...at Nan between 5-6 January,2017
(   Register: Click) คลิกได้ที่นี่ (bit.ly/eis-thailand-4)
Develop teaching technique with CL Model

ตัวอย่างการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom ของ กศน ทางไกล

ผลลัพธ์และกระบวนการฝึกอบรมด้วยรูปแบบEIS&DPT Pedagogy through OJL

Vocational institutes @ North Aggri and East-Northern zone 4,  
Core Vocational Teachers OVEC in 9 Colleges
กศน.พะเยา และ เชียงคำวิทยาคม
สสวท
นครศรีธรรมราช
หันคา ชัยนาท
กรุงเทพฯ

ผลการประชุมสัมมนา "EIS Coach" ในเครือข่ายโรงเรียน EIS 5 ภูมิภาค 

More information link at  mreisth facebook

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมEIS&GFE-OJLมี 2 รุ่น รุ่นที่ 2 วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558
  ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท นครนายก
(คลิ๊กที่นี่)
กระบวนการการดำเนินการและผลลัพธ์จากการประชุมปฏิบัติการ 
รุ่นที่่๒: ๒๕-๒๖ สิงหาคม (คลิ๊ก)และรุ่นที่ ๓: ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (คลิ๊ก)

Recent Announcements

Showing posts 1 - 5 of 15. View more »

Evaluation & Photo/ประเมินผลกิจกรรมและรูปภาพ

  • Semi-Training on Learning Transformation with EIS&GFE-OJL Strategy at Borwornmongkol School On August 7-8, 2015          <<<<<< Click  >>>>>
    Posted Aug 10, 2015, 1:57 AM by patthama janparpai
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Ċ
Surapong Ngamsom,
Feb 19, 2019, 3:21 AM
Ċ
Surapong Ngamsom,
Jan 14, 2019, 5:00 AM