วิสัยทัศน์ และ นโยบาย

Founder Mr.Surapong Ngamsom

President Mrs.Wanthana Chuchuai

Organizational Culture

 1. Firm belief in organizational benefit.

 1. Developing administrator and teacher of new generation to continue EIS implementation under consultation of the former senior generation.

 1. Respecting and honoring former senior founder founding and continuing EIS implementation.

 1. NO political activity related

Core values

EIS learning approach will be able to develop both teachers and learners to communicate in English and also use English language and technology as a lifelong learning tool.

Mission

 1. Upgrade the quality of Thai education to international standards by promoting networks in regional centers / coordination among teachers, administrators, personnel under the administration of 7 regional centers

 1. Initiate innovation / research / curriculum / activities of the association in developing the quality of education in an integrated model

 1. Make a plan to exchange knowledge between regional centers and other networks

 1. Cooperate and support schools in regional centers in the development of education

 1. Provide all forms of learning to promote life-long education.

 1. Cooperate with the Ministry of Education in developing students, teachers, administrators as a center for coordination and cooperation of organizations, government agencies, the private sectors in local and international level


วัฒนธรรมองค์กร

 1. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

 2. พัฒนาผู้บริหาร ครู รุ่นต่อๆไป เข้ามาร่วมสานต่อการสอนแบบ EIS โดยมีผู้อาวุโสเป็นที่ปรึกษา

 3. เคารพและให้เกียรติผู้อาวุโสที่ร่วมก่อตั้งและสืบสานการสอนแบบ EIS

 4. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง

ค่านิยม

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ EIS จะสามารถพัฒนาครู ผู้เรียนให้สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรผู้นำในวงการศึกษา ริเริ่มสร้างสรรนวัตกรรมเพื่อการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

พันธกิจ

 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล โดยการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในศูนย์ภูมิภาค/ประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้บริหาร บุคลากร ภายใต้การบริหารงานของศูนย์ภูมิภาคทั้ง 7 ภูมิภาค

 2. ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม /วิจัย/หลักสูตร /กิจกรรมของสมาคม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

 3. วางแผนการดำเนินงาน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ภูมิภาค และเครือข่ายอื่น ๆ

 4. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือโรงเรียนในศูนย์ภูมิภาค ในการพัฒนาการศึกษา

 5. บริการการจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

 6. ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือบุคคล องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ