Home

NEW ! แนวนโยบายของ ว่าที่นายกสมาคมEIS แห่งประเทศไทย (คนใหม่)  การปฏิรูปประเทศ “การศึกษาต้องมาก่อน” มุ่งเน้น ปวงชนทุกคนต้องได้รับโอกาสด้านคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมโลกที่เท่าเทียมกัน บนฐานของการเคารพในสิทธิ หน้าที่ และบทบาทแห่งปัจเจกบุคคล
("Education first". All people must be given opportunities for quality education to an equal world, on the basis of respect for the rights, duties and roles of individuals)
@@@ New @@@
สมาคม EIS แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ISAT ขอเชิญสมาชิกลงทะเบียน (Click) Seminar Workshop on  "Mindfulness in Leadership and Positive School Climate and Growth Mindset" (Click)
 *** เชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม เรื่อง Mindfulness in Leadership and Positive School Climate and Growth Mindset, สามารถลงทะเบียนด้านล่างนี้***

EIS -ISAT @ASB:Registration_MLPCG in School

***เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านจากตารางด้านล่างนี้***

Registration_Google Apps for Education ‎(Responses)‎

 


สมาคมEIS แห่งประเทศไทย จัดตั้งศูนย์เครือข่ายย่อยที่โรงเรียนสัตหีบเพื่อทำหน้าที่ขยายผลการพัฒนาครูสอนวิชาอื่นๆโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อแบบบูรณาการบนห้องเรียนดิจิทัล(DEIS)และร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ร่วมพัฒนาโรงเรียนในความอุปถัมภ์ของกองทัพบกเพื่อยกระดับคุณภาพ กระจายโอกาสและลดความเลื่อมล้ำทางการจัดการศึกษาของชาติต่อไป


New from the 4th EIS International Conference on EIS Digital Technology to Thailand 4.0"   December, 8-9, 2018  at The Royal River Hotel, Bangkok
   More experienced Keynote speakers  in using English as a Medium of teaching and communication came from Singapore,China and ASEAN Countries 
  

                                                              ***(AEISA) Charter***

"PREAMBLE

WE, the teachers and administrators of the members of the ASEAN English for Integrated Studies Association (AEISA), as represented by the Presidents of the National Secretariats of the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia,  the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic of Vietnam, the Kingdom of Phutan, the Chairman and the Vice Chairman.

NOTING  with satisfaction the significant achievements of  the EIS (English for Integrated Studies) since its initiation in 2004 at Sunthonphupittaya Secondary School in Thailand  by the Principal, Mr Surapong Ngamsom through the expansion of the innovation and expertise to ten countries in Southeast Asia  resulting in the Annual Asean Youth Camp by participating countries since 2013. ....."


ข่าวด่วน! สมาชิกและคุณครูที่เคารพรักทุกท่านครับ ขณะนี้ รุ่นหลักสูตร DEIS ทุกท่านสามารถใช้งบประมาณShoppingจากสพฐ. นำนวัตกรรมมาพัฒนาการสอนของท่านเพื่อผู้เรียนในอนาคตได้แล้ว

หลักสูตรการพัฒนาครูของสมาคมEIS แห่งประเทศไทย ที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันคุรุพัฒนา ปี 2561 สำหรับ สพฐ. และ อาชีวศึกษา มีดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิก ที่ รหัส...)

 
 1.หลักสูตร DEIS: การพัฒนาครูด้วยศิลปการสอนEISในห้องเรียนดิจิทัล (DPT)โดยการ
    การเรียนรู้ในระหว่า
ปฏิบัติงาน Teachers Development with DPT & EIS Pedagogy Training though OJL Monitoring: DEIS)
  รหัสหลักสูตร 612182042:  ระดับประถมศึกษา ระดับกลาง
  รหัสหลักสูตร 613182008:  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับกลาง
  รหัสหลักสูตร 614242005: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับกลาง
ทุกหลักสูตร จบหลักสูตร ภายใน ๓ เดือน ทั้งครูและผู้เรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ Digital ICT บน Planet และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล
 
  2.หลักสูตร DDEISการพัฒนาครูด้วยศิลปการสอนEISในห้องเรียนดิจิทัล(DDPT)ผสมแบบทางไกลโดยการเรียนรู้ในระหว่างการปฏิบัติงาน
 
  รหัสหลักสูตร 615992003: ระดับอาชีวศึกษา ระดับกลาง 
     จบหลักสูตร
 ภายใน ๓ เดือน  ทั้งครูและผู้เรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ Digital ICT บน Planet และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล 
 
  
      3.
 หลักสูตร D2EIS: การพัฒนาการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงครูสอนด้วยรูปแบบEISในห้องเรียนดิจิทัล(DPT)ในระหว่างการปฏิบัติงาน
     
      รหัสหลักสูตร615993003: ระดับอาชีวศึกษา ระดับสูง
 
 จบหลักสูตร ภายใน ๓ เดือน ครูผู้สอนสามารถและมีทักษะเป็นผู้ฝึกอบรมครูให้มีสมรรถนะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ดิจิทัลICT บน Planet ส่งเสริมพัฒนาทั้งศิลปการสอน การเรียนรู้และการสืบค้น 
และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล 
 
 
4. หลักสูตรSEIS: การพัฒนาครูเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยสู่สากลด้วยนวัตกรรมบูรณาการสองภาษาแบบพอเพียง
 
 รหัสหลักสูตร 611181002:  ระดับปฐมวัย ระดับพื้นฐาน
 รหัสหลักสูตร 613181029:  ระดับประถมศึกษา ระดับพื้นฐาน
 รหัสหลักสูตร 613182008:  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับพื้นฐาน
 รหัสหลักสูตร 614181014: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับพื้นฐาน
กรอบแนวคิดการอบรมพัฒนาหลักสูตร DEIS

News from EIS-Core Instructors International Training
News from EIS Sino-Thai Expert working Station

These pictures were some activities from educational sharing, collaborating and participating with the leaders or organization in any countries.

EIS PresentationDevelop your challenged teaching through New Digital Planet Technology(DPT)System with adaptive Google Classroom, let's register here:http://germany.appsevents.com/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=paid_event

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคThailand 4.0...at Nan between 5-6 January,2017
(   Register: Click) คลิกได้ที่นี่ (bit.ly/eis-thailand-4)
Develop teaching technique with CL Model

ตัวอย่างการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom ของ กศน ทางไกล

ผลลัพธ์และกระบวนการฝึกอบรมด้วยรูปแบบEIS&DPT Pedagogy through OJL

Vocational institutes @ North Aggri and East-Northern zone 4,  
Core Vocational Teachers OVEC in 9 Colleges
กศน.พะเยา และ เชียงคำวิทยาคม
สสวท
นครศรีธรรมราช
หันคา ชัยนาท
กรุงเทพฯ

ผลการประชุมสัมมนา "EIS Coach" ในเครือข่ายโรงเรียน EIS 5 ภูมิภาค 

More information link at  mreisth facebook

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมEIS&GFE-OJLมี 2 รุ่น รุ่นที่ 2 วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558
  ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท นครนายก
(คลิ๊กที่นี่)
กระบวนการการดำเนินการและผลลัพธ์จากการประชุมปฏิบัติการ 
รุ่นที่่๒: ๒๕-๒๖ สิงหาคม (คลิ๊ก)และรุ่นที่ ๓: ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (คลิ๊ก)

Hot News/ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 5 of 8. View more »

Recent Announcements

Showing posts 1 - 5 of 8. View more »

Evaluation & Photo/ประเมินผลกิจกรรมและรูปภาพ

  • Semi-Training on Learning Transformation with EIS&GFE-OJL Strategy at Borwornmongkol School On August 7-8, 2015          <<<<<< Click  >>>>>
    Posted Aug 10, 2015, 1:57 AM by patthama janparpai
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Ċ
Surapong Ngamsom,
Feb 19, 2019, 3:21 AM
Ċ
Surapong Ngamsom,
Jan 14, 2019, 5:00 AM