Home

ข่าวด่วน! สมาชิกและคุณครูที่เคารพรักทุกท่านครับ ขณะนี้ รุ่นหลักสูตร DEIS ทุกท่านสามารถใช้งบประมาณShoppingจากสพฐ. นำนวัตกรรมมาพัฒนาการสอนของท่านเพื่อผู้เรียนในอนาคตได้แล้วดังนี้ครับ
DEIS 614242005 -001 รุ่น 1 ที่ จ. นครพนม
DEIS 614242005 -002 รุ่น 2 ที่ จ. สงขลา (หาดใหญ่)
DEIS 614242005 -003 รุ่น 3 ที่ จ. กาฬสินธิ์
DEIS 614242005 -004 รุ่น 4 ที่ จ. ตาก


หลักสูตรการพัฒนาครูของสมาคมEIS แห่งประเทศไทย ที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันคุรุพัฒนา ปี 2561 สำหรับ สพฐ. และ อาชีวศึกษา มีดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิก ที่ รหัส...)

 
 1.หลักสูตร DEIS: การพัฒนาครูด้วยศิลปการสอนEISในห้องเรียนดิจิทัล (DPT)โดยการ
    การเรียนรู้ในระหว่า
ปฏิบัติงาน Teachers Development with DPT & EIS Pedagogy Training though OJL Monitoring: DEIS)
  รหัสหลักสูตร 612182042:  ระดับประถมศึกษา ระดับกลาง
  รหัสหลักสูตร 613182008:  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับกลาง
  รหัสหลักสูตร 614242005: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับกลาง
ทุกหลักสูตร จบหลักสูตร ภายใน ๓ เดือน ทั้งครูและผู้เรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ Digital ICT บน Planet และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล
 
  2.หลักสูตร DDEISการพัฒนาครูด้วยศิลปการสอนEISในห้องเรียนดิจิทัล(DDPT)ผสมแบบทางไกลโดยการเรียนรู้ในระหว่างการปฏิบัติงาน
 
  รหัสหลักสูตร 615992003: ระดับอาชีวศึกษา ระดับกลาง 
     จบหลักสูตร
 ภายใน ๓ เดือน  ทั้งครูและผู้เรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ Digital ICT บน Planet และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล 
 
  
      3.
 หลักสูตร D2EIS: การพัฒนาการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงครูสอนด้วยรูปแบบEISในห้องเรียนดิจิทัล(DPT)ในระหว่างการปฏิบัติงาน
     
      รหัสหลักสูตร615993003: ระดับอาชีวศึกษา ระดับสูง
 
 จบหลักสูตร ภายใน ๓ เดือน ครูผู้สอนสามารถและมีทักษะเป็นผู้ฝึกอบรมครูให้มีสมรรถนะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ดิจิทัลICT บน Planet ส่งเสริมพัฒนาทั้งศิลปการสอน การเรียนรู้และการสืบค้น 
และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล 
 
 
4. หลักสูตรSEIS: การพัฒนาครูเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยสู่สากลด้วยนวัตกรรมบูรณาการสองภาษาแบบพอเพียง
 
 รหัสหลักสูตร 611181002:  ระดับปฐมวัย ระดับพื้นฐาน
 รหัสหลักสูตร 613181029:  ระดับประถมศึกษา ระดับพื้นฐาน
 รหัสหลักสูตร 613182008:  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับพื้นฐาน
 รหัสหลักสูตร 614181014: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับพื้นฐาน
กรอบแนวคิดการอบรมพัฒนาหลักสูตร DEIS

News from EIS-Core Instructors International Training
News from EIS Sino-Thai Expert working Station
สมาคมEIS แห่งประเทศไทยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ไทย-จีน โดยประยุกต์ระบบ EIS ในการพัฒนาครู

NEW from EIS research: 

(การพัฒนาระบบโปรแกรมทางเลือกพัฒนาครูไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน)

by Surapong Ngamsom

December, 2017

Abstract


The English for Integrated Studies (EIS) program has been accepted as an innovative practice to be utilized for Thai non-English speaking teachers (NESTs) using English as a medium of instruction (EMI) in the Thai basic education curriculum to increase the accessibility of the English program (EP) of the ministry of education to all students. The purpose of this research is to explore the problems and issues of the schools using EMI, to develop an alternative system of using EMI for NESTs and finally to determine the effectiveness of the alternative system. The Phenomenology theory approach of qualitative research was used as strategic research with the purpose of selecting key informants in 266 schools who provide and teach EP and/or EIS in the secondary and vocational education levels throughout Thailand.

The results of the study show that the benefits and advantages from providing EIS program strongly supports solving the permanent problems in providing EP, such as reliance on outsourcing and frequent changes of foreign teachers, high registration and tuition fees which are unaffordable for most families and government policies which cannot support or are not being implemented effectively reducing the opportunities for all students to learn in a quality EP. The innovative EIS approach is an alternative EMI system for NESTs one of the key success factors driving the process of the system is the EIS approach to continuous implementation of the administrators’ policies through the EIS 6 Tips pedagogy. It not only includes the development of the Thai basic education curriculum in the regular program but also helps to promote the Education Ministry’s policies of providing a quality education system. Moreover, EIS encourages competitive competency and reduces the gap in the quality of the public education system according to the national strategy.


Key words:  English as a Medium of Instruction/English for Integrated Studies/ Non-English Speaking Teachers/On the Job Training/Thailand 4.0

(2)

โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT-OJT Digital

Technology เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก (

The Development of Thai teachers competency by using EIS & ICT - OJT Digital Technology for preparing Thai people for Globalization) โดย สมาคม EIS แห่งประเทศไทย (EIS Association of Thailand) June,2018
Abstract:

Keywords : Competency/ EIS/OJT/Digital Technology

    

EIS PresentationDevelop your challenged teaching through New Digital Planet Technology(DPT)System with adaptive Google Classroom, let's register here:http://germany.appsevents.com/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=paid_event

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคThailand 4.0...at Nan between 5-6 January,2017
(   Register: Click) คลิกได้ที่นี่ (bit.ly/eis-thailand-4)
Develop teaching technique with CL Model

ตัวอย่างการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom ของ กศน ทางไกล

ผลลัพธ์และกระบวนการฝึกอบรมด้วยรูปแบบEIS&DPT Pedagogy through OJL

Vocational institutes @ North Aggri and East-Northern zone 4,  
Core Vocational Teachers OVEC in 9 Colleges
กศน.พะเยา และ เชียงคำวิทยาคม
สสวท
นครศรีธรรมราช
หันคา ชัยนาท
กรุงเทพฯ

ผลการประชุมสัมมนา "EIS Coach" ในเครือข่ายโรงเรียน EIS 5 ภูมิภาค 

More information link at  mreisth facebook

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมEIS&GFE-OJLมี 2 รุ่น รุ่นที่ 2 วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558
  ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท นครนายก
(คลิ๊กที่นี่)
กระบวนการการดำเนินการและผลลัพธ์จากการประชุมปฏิบัติการ 
รุ่นที่่๒: ๒๕-๒๖ สิงหาคม (คลิ๊ก)และรุ่นที่ ๓: ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (คลิ๊ก)

Hot News/ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 5 of 7. View more »

Evaluation & Photo/ประเมินผลกิจกรรมและรูปภาพ

  • Semi-Training on Learning Transformation with EIS&GFE-OJL Strategy at Borwornmongkol School On August 7-8, 2015          <<<<<< Click  >>>>>
    Posted Aug 10, 2015, 1:57 AM by patthama janparpai
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »