eisth.org

THE English for Integrated Studies Association of Thailand

นางวันทนา ชูช่วย นายกสมาคม EIS

wanthana.chu@eisth.org
ประกาศ

ท่านที่มีความประสงค์จะขอรับเกียรติบัตรงาน Asean Online Seminar of Education 2021 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

หากข้อมูลคลาดเคลื่อนประการใดติดต่อ fin@eisth.org ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทาง อีเมล์ที่ท่านให้ไว้ ภายใน 1สัปดาห์

รายชื่อที่ชำระ

ข่าวดี

สมาคม EIS แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคม EIS แห่งอาเซียน (AEISA) จัดกิจกรรม ASEAN Online Seminar of Education 2021 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2021 รายละเอียด ในเมนู Activity-AEISAเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสัมมนา The 3rd EIS Sharing Innovation september 18,2021

เนื่องจากมีปัญหาในการจัดส่งทาง E-mail จึงขอให้ทุกท่าน download จากในฐานข้อมูลแทน โดยการค้นหาชื่อของท่าน โดยกด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษ

The 3rd September for publish

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสัมมนา The 2nd EIS Sharing Innovation september 4,2021

เนื่องจากมีปัญหาในการจัดส่งทาง E-mail จึงขอให้ทุกท่าน download จากในฐานข้อมูลแทน โดยการค้นหาชื่อของท่าน โดยกด Ctrl+F แล้วพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษ ขออภัยในความล่าช้ามา ณ ที่นี้


The 2nd September 4, 2021certicicate for publish

รับชมวิดิโอย้อนหลัง Sharing Experiences: Online Teaching ที่จริงไม่ยาก ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่ Menu Academic

เกียรติบัตรเฉพาะผู้ที่กรอก email ไม่ถูกต้อง

Address not found