EIS Teacher Award 

          การประกวด EIS Teacher award โดยการส่ง clip การสอน 1 คาบ

หลักเกณฑ์

1. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ไฟล์วีดีทัศน์


2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ ผลงาน ผลการปฏิบัติของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้


Sharing  Innovation 

          เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนฐานการวิจัยและแก้ปัญหาในการเรียนการสอน 

เป็นโครงการใหม่จะเริ่มดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2564


EIS International conference 

      The 6th EIS International conference 

Theme   Innovative Digital Distancing Pedagogy 2021   

     เป็นโครงการต่อเนื่องดำเนิการเป็นมาแล้ว 5 ครั้ง