Regional Network

รายชื่อประธานศูนย์ภูมิภาค

1. Northern Regional Center


นายมานะ    พิริยพัฒนา

mana.p@eisth.org

ผู้อำนวยการ  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  จังหวัดพะเยา

2. Upper Northeast Regional Center 

นายวรุฒ  เขจรสัตย์ 

ผู้อำนวยการ  โรงเรียนกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

3. Lower Northeast Regional Center 

นายวินัย    เปี่ยมลาภโชติกุล

wiana.pe@eisth.org

ผู้อำนวยการ  โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม

4. Bangkok Center 

นายราเมศ  มุสิกานนท์


 

ผู้อำนวยการ  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

5. Central Regional Center

นายเชี่ยวชาญ     ดวงใจดี

cheawchan.d@eisth.org

ผู้อำนวยการ  โรงเรียนบางลี่วิทยา  จังหวัดสุพรรณบุรี

6. Eastern Regional Center 

นายเสนอ  นวนกระโทก


 

 

ผู้อำนวยการ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จันทบุรี

7. Southern Regional Center 

นายเสรี    อินทร์คง

saree.i@eisth.org

ผู้อำนวยการ  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  สงขลา

8. Vocational Center

 

ผู้อำนวยการ  วิทยาลัยอาชีวะเชียงราย  จังหวัดเชียงราย