การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก

สมาคม EIS แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมประชาคมโลก

ขอเชิญผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันร่วมเป็นเครือข่ายสมาชิกสมาคม EIS ด้วยกันนะคะ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. กรอกข้อมูลลงใน google form ใบสมัครสมาชิกรายบุคคล

  2. ชำระค่าสมัครสมาชิกใหม่ 20 บาท ค่าบำรุงตลอดชีพ 350 บาท รวม 370 บาท โดยโอนเงินไปที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เลขบัญชี 031-0-80245-8

ชื่อบัญชี นายสุรพงศ์ งามสม หรือ นางวันทนา ชูช่วย หรือ นางเดือนเพ็ญ สำราญศิลป์

  1. ส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ งานการเงิน fin@eisth.org

ทางสมาคมฯจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จไปให้ท่าน ตามที่อยู่ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ใน google form ไว้

ข้อบังคับของสมาคม EIS แห่งประเทศไทย

_ข้อบังคับสมาคมฉบับแก้ไข 2563.pdf