หลักสูตร

- EIS 1.0 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS

- EIS 2.0 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนรูปแบบ EIS

- EIS 3.0 การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนออนไลน์

เงื่อนไข ต้องผ่านการอบรม EIS 1.0 และ EIS 2.0

- EIS 4.0 การอรมวิทยากรแกนนำ

เงื่อนไข ต้องผ่านการอบรม EIS 1.0 ,EIS 2.0และ EIS 3.0เนื้อหาหลักสูตร